Algemene voorwaarden

April 2020

Liefdemoetjevieren
Babet Trommelen
Dongen
KvK 62171011
E-mail: info@liefdemoetjevieren.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fotograaf: Liefdemoetjevieren Babet Trommelen fotografie (hierna: Liefdemoetjevieren) tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en de opdrachtgever waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
 3. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Liefdemoetjevieren waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 4. Opdracht: de dienst of het product dat door de Liefdemoetjevieren geleverd zal worden.
 5. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
 6. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Liefdemoetjevieren de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
 10. Hoge resolutie: een groot formaat digitaal fotobestand, geschikt om vergrotingen van te laten afdrukken.
 11. Nabewerking: het op kleur, contrast en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s door Liefdemoetjevieren.
 12. Nabestelling: Bestelling van bepaalde digitale werken of drukwerken (bijvoorbeeld album, canvas, losse exemplaren van de foto’s) volgend na de fotoreportage.

1. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Liefdemoetjevieren en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, prijslijsten en nabestellingen.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Liefdemoetjevieren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbod

 1. Liefdemoetjevieren doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod zijn geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Liefdemoetjevieren.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Liefdemoetjevieren zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgevers dienen het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging en accepteren van de algemene voorwaarden.
 2. Liefdemoetjevieren behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Liefdemoetjevieren onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Liefdemoetjevieren kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

4. Uitvoering van de opdracht

 1. Liefdemoetjevieren zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Liefdemoetjevieren zal de opdracht fotograferen zoals deze plaatsvindt en zal in principe de foto’s niet manipuleren of als regisseur optreden om bepaalde foto’s te creëren. Liefdemoetjevieren probeert daarbij zoveel mogelijk het verhaal te fotograferen, samen met de momenten die langskomen.
 3. Wanneer Liefdemoetjevieren door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf deze opdracht uit te voeren en het niet mogelijk is de afspraak te verzetten, zal Liefdemoetjevieren zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen opdrachtgever en Liefdemoetjevieren werken.
 4. Liefdemoetjevieren spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
 5. Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Liefdemoetjevieren, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. Wanneer er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever neemt zelf contact op met desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal opdrachtgever in overleg met Liefdemoetjevieren voor een andere oplossing zorgen.

5. Levering

 1. Liefdemoetjevieren hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Liefdemoetjevieren maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.
 2. Liefdemoetjevieren maakt, ten behoeve van het bijgeleverde pocketboekje, naar eigen kennis en inzicht het ontwerp. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Liefdemoetjevieren besteld de pocketboekjes in combinatie met meerdere opdrachten zo dat voor het bijgeleverde pocketboekje geen geschatte levertijd kan worden aangegeven.
 3. Voor nabestellingen maakt Liefdemoetjevieren naar eigen kennis en inzicht het ontwerp. Opdrachtgever heeft op deze selectie wel invloed. De levertijd hiervan zal na betaling 2 tot 3 weken zijn.
 4. Liefdemoetjevieren zal deze foto’s nabewerken. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, deels geleverd in kleur en deels in zwart-wit.
 5. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Liefdemoetjevieren. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s.
 6. Liefdemoetjevieren levert enkel nabewerkte fotobestanden, en levert nimmer onbewerkte bestanden of RAW bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
 7. Tenzij anders overeengekomen stelt Liefdemoetjevieren, binnen 7 werkdagen na de uitvoerdatum, een online preview van ongeveer 10 proeffoto’s in lage resolutie beschikbaar voor de opdrachtgever. Opdrachtgever mag de foto’s uit deze preview delen met familie en/of vrienden en gebruiken voor social media-kanalen, mits dit overeenkomstig artikel Auteurswet van deze voorwaarden gebeurt.
 8. Tenzij anders overeengekomen worden alle foto’s door Liefdemoetjevieren, binnen 3 tot 4 weken na de uitvoerdatum in hoge resolutie digitaal geleverd via een downloadlink. Indien er een langere levertijd is, zal Liefdemoetjevieren hier tijdig melding van maken.

6. Vergoeding

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Liefdemoetjevieren gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 2. Als aannemelijk is dat Liefdemoetjevieren hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Liefdemoetjevieren dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 3. Alle door Liefdemoetjevieren genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Liefdemoetjevieren zal aan de opdrachtgever voor de overeengekomen bedragen een (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De betalingsverplichting blijft ook gelden indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 4. Indien opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal de opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.

8. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Liefdemoetjevieren de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Liefdemoetjevieren zal de opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 3. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Liefdemoetjevieren door te geven.
 4. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is opdrachtgever de volledige aanbetaling verschuldigd.
 5. De reportage annuleren dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Liefdemoetjevieren 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.

9. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Liefdemoetjevieren, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Liefdemoetjevieren.
 3. Tenzij anders overeengekomen kan Liefdemoetjevieren de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk, voor deelname aan wedstrijden en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en in kranten.
 4. Opdrachtgever krijgt van Liefdemoetjevieren een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag de opdrachtgever de werken verveelvoudigen voor eigen gebruik en openbaar maken in huiselijke kring en op eigen social mediakanalen. Opdrachtgever mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele wijze commercieel of bedrijfsmatig gebruiken zonder toestemming van Liefdemoetjevieren.
 5. Bij publicatie van de foto’s dient te allen tijde een naamsvermelding gedaan te worden, door Babet Trommelen, danwel Liefdemoetjevieren te vermelden of in ieder geval de URL van de website van Liefdemoetjevieren bij de foto’s te vermelden.
 6. Deze licentie voorziet uitdrukkelijk niet in commercieel gebruik van de foto’s.
 7. Het op enige wijze bewerken van foto’s is uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s.
 8. Opdrachtgever is bevoegd de foto’s in te zenden voor publicaties in (online) kranten, (online) tijdschriften of op websites van leveranciers van producten of diensten ten behoeve van de bruiloft, enkel en alleen mits hierbij een naamsvermelding van Liefdemoetjevieren gedaan wordt, conform lid 5 van dit artikel. Opdrachtgever dient deze derde partij te wijzen op deze verplichte naamsvermelding.
 9. Indien naamsvermelding van Liefdemoetjevieren bij publicatie achterwege blijft, is Liefdemoetjevieren te allen tijde gerechtigd de publicerende partij daarop aan te spreken en eventuele schade op deze partij te verhalen.
 10. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan andere derden dan vermeld in lid 8 van dit artikel. Ook mag opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen. Doorverkoop van foto’s is dan ook niet toegestaan.
 11. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Liefdemoetjevieren, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 12. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 13. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Liefdemoetjevieren
 14. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

10. Privacy

 1. Liefdemoetjevieren zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.
 2. Ten behoeve van publicatie van de foto’s op de eigen website van Liefdemoetjevieren, zal Liefdemoetjevieren enkel de voornaam of voornamen van opdrachtgever maar nimmer de achternamen publiceren, tenzij anders overeengekomen.
 3. Liefdemoetjevieren zal, met uitsluiting van hetgeen geregeld in lid 1 en 2, de persoonsgegevens van opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media-accounts van Liefdemoetjevieren of wanneer opdrachtgever aan Liefdemoetjevieren hiervoor toestemming heeft gegeven.
 4. De privacyverklaring Liefdemoetjevieren Babet Trommelen Fotografie is bereikbaar middels de link: www.liefdemoetjevieren.nl/privacyverklaring.

11. Aansprakelijkheid

 1. Liefdemoetjevieren is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Liefdemoetjevieren of diens vertegenwoordigers.
 2. Liefdemoetjevieren is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Liefdemoetjevieren geleverd zijn. Ook is Liefdemoetjevieren niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
 3. Liefdemoetjevieren is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Liefdemoetjevieren aan opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Liefdemoetjevieren gedekt wordt.

12. Klachten

 1. Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
 2. Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Liefdemoetjevieren waar mogelijk zijn werkzaamheden kan aanpassen.
 3. Bij Liefdemoetjevieren ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Liefdemoetjevieren zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Liefdemoetjevieren houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Liefdemoetjevieren aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

14. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Liefdemoetjevieren en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.
 4. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.